Podemos considerar como mostra de lusismos:

  • Fonéticos aqueles que consisten na eliminación dun yod: estudar, estudante, muto, truta…;
  • Morfolóxicos: ele no canto de «el», a desinencia verbal -ste no canto de -ches (cantaste por cantaches), o sufixo -bel ou -vel no canto de -ble (amável) entre outros;
  • Lésicos: achar «atopar» xornal «diario» «periódico», ar «aire», termo «término», diabo «diablo», degredar «decretar», banir «desterrar», xanela «ventano», isolado «aislado», só «soio», garavata «corbata», rédea «ramal», rosto «rostro», liberdade «libertade», ate «hastra», paixón «pasión», comezar «comenzar», sen «sin», estrada «carretera», proprio «propio», mas «pro», coñecer «conocer», cidade «ciudad», esquecer «esquencer», etc.

Manual Gallego 3 do INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA, editado pola Universidade de Santiago de Compostela em 1974.

QR Code
QR Code pt_agal:por_que_escrevedes_tam_raro:galego_popular_e_a_estrangeirizacom_do_portugues (generated for current page)