O FACHO: Efectos económicos perversos da burbulla eólica, por Leandro M. del Río Regos

O FACHO: Efectos económicos perversos da burbulla eólica, por Leandro M. del Río Regos

17-01-2023

Título: Efectos económicos perversos da burbulla eólica. Palestra do día 24 de xaneiro de 2023

A necesidade urxente que ten a Comunidade Económica Europea de substituír os combustibles fósiles, como consecuencia da guerra de Ucraína e pola necesidade de frear o cambio climático, está provocando unha importante demanda de enerxía de orixe renovable.
Esta demanda está xerando unha burbulla especulativa, provocada polas empresas eléctricas, que choca coas profundas deficiencias lexislativas, normativas e de planificación do Estado Español e das Comunidades Autónomas.
Consecuencia de todo isoo son unha serie de efectos negativos sobre a saúde das poboacións afectadas, sobre o medioe sobre a economía dos territorios afectados.
En termos económicos o impacto negativo directo sobre os dereitos de propiedade e de uso do solo da implantación de parques eólicos non se compensa, nin a curto nin a longo prazo, nin coa creacion de empresas, postos de traballo e impostos sobre a produción eléctrica.

Leandro M. del Río Regos
Arquitecto e urbanista
Dende hai 30 anos exerze como profesional liberal, dos cales leva máis de 20 anos actuando como asesor e perito xudicial en asuntos relacionados coa ordenación do territorio, o urbanismo e o medio, de entidades e persoas particulares afectadas negativamente por proxectos de diverso tipo.
Na actualidade é técnico asesor de varias asociacións e plataformas que loitan por unha implantación racional das enerxías renovable e, en particular, da eólica.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO

Agrupación Cultural O? Facho

Endereço de trackback para este post

Trackback URL (clique direito e copie atalho/localizaçom do link)

Sem comentários ainda

Agrupaçom Cultural O Facho

Agrupaçom Cultural O Facho existe desde o ano 1963. Nasce da vontade conjunta de umha vintena de estudantes, trabalhadores e profissionais liberais d?A Corunha. A ideia é originaria dos daquela hora estudantes de bacharelato, Henrique Harguindey, André Salgueiro, e Xosé Luis Carneiro; respondendo ao seu chamamento posteriormente somárom-se entre outros: Eduardo Martínez, Henrique Iglesias, X. Alberte Corral, Xosé L. Rodríguez, etc... É a primeira agrupaçom de resistência cultural criada numha cidade do Pais polos seus cidadaos, já que O Galo é conformada por estudantes universitários de todo o Pais em Compostela, naquelas datas era a única cidade galega com Universidade. O grupo nasceu cos sinais de identidade da resistência contra o franquismo e da defesa da plena valia da língua e da cultura galega. Existia unha claríssima vocaçom política do que se fazia precisamente porque essa era toda a actividade publica com repercussons políticas que se podia fazer. A defesa da cultura e a língua galega é a cerna do que-fazer d?O Facho, que passou de fazer cultura de resistência nos anos da longa noite de pedra a se constituir hoje numha autentica mostra de resistência da cultura. Desde os primeiros momentos O Facho destaca-se com os seus cursos de língua com apoio de alguns exemplares da ?Gramática do idioma galego? de Manuel Lugrís Freire. Estes cursos tivérom umha importância mui grande na Corunha;. Daquela o galego nom se escrevia apenas e estava expulso da sociedade ?bem pensante?, nem sequer tinha secçom galego a faculdade de Filologia de Compostela. Umha das figuras fundamentais dos cursos foi D. Leandro Carré Alvarellos quem dirigiu esta actividade. Os ciclos dedicados á cultura galega, os encontros nos que se tratava economia e sociedade, os concursos literários. O seu grupo de teatro criado nas primeira datas de existência da Agrupaçom do quem eram responsáveis Manuel Lourenzo, e Francisco Pillado, foi dos pioneiros em representar obras no nosso idioma, tanto de autores galegos como de outras nacionalidades ( Brecht, Ionesco...). Na actualidade, O Facho é consciente dos desafio culturais do século XXI. Agora há que tentar ver o significado que pode ter hoje o sermos galegos num mundo globalizado. A ideia básica é que sermos galegos agora implica ser dumha maneira concreta numha sociedade mundial. Entre as iniciativas mais recentes é a criaçom do Facho de Ouro, um prémio para reivindicar galegos, o que amossa a própria agrupaçom é unha cultura que resiste. d’A Corunha.
+ info

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal da Coruña
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br

Busca

  Feeds XML

Ferramentas de administraçom

blogging tool